Belangrijke namen en adressen

Vertrouwensinspecteur
Voor klachten en meldingen betreffende seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld in het onderwijs kan ook direct contact opgenomen worden met de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken via het algemene nummer van het meldpunt vertrouwensinspecteurs.
T 0900 111 31 11 (lokaal tarief)


Externe vertrouwenspersonen

Mw. mr. C.A. Winnubst
T 06 2813 9530
E info@carolijnwinnubst.nl
W www.carolijnwinnubst.nl

Dhr. drs. F.M.M.I. Kerremans
T 06 5396 1520
E f.kerremans@ziggo.nl

Landelijke klachtencommissie christelijk onderwijs

Mw. mr. A.C. Grollers, algemeen secretaris
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 386 16 97
E info@gcbo.nl
W www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl

Vragen over onderwijs
T 0800 8051 (gratis)