WMS

Op 1 januari 2017 is de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Infowms.nl is aangepast aan alle wijzigingen.

Nieuwe WMS per 2007

Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. Deze heeft de positie van de MR verder vorm gegeven. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering in het primair en in het voortgezet onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen moeten over dit beleid echter wel verantwoording afleggen.
Daarom is het nodig geworden de positie van de medezeggenschapsraden te versterken. De nieuwe wet zorgt voor nog betere kansen om ouders, leerlingen en personeel te betrekken bij veranderingen op school.