Wij gaan ervan uit dat iedereen die bij één van de scholen betrokken is, zich ervoor inzet dat de zaken op school goed verlopen en dat er met respect met anderen omgegaan wordt. Desondanks kan het voorkomen dat er iets gebeurt waarvan u denkt: “Dat hoort niet, dat mag niet gebeuren.” Aarzelt u dan niet om contact te zoeken.

Onderstaande stappen geven u een handreiking hoe u in de meeste gevallen kunt handelen.

Neem contact op met het personeelslid dat het meest direct betrokken is; in de meeste gevallen zal dit de docent zijn. Als u dit om welke reden dan ook liever niet doet, dan kunt u ook contact opnemen met bijvoorbeeld de mentor of met de interne contactpersoon. Deze stelt zo nodig een onderzoek in.
Wacht niet te lang met het zoeken van dit contact; hoe eerder, des te beter.
Maak op zo kort mogelijke termijn een afspraak.
Geef duidelijk aan wat het probleem is; beperk u tot de hoofdzaken van het probleem.
U bent een gelijkwaardige gesprekspartner van de docent, maar er is wel verschil: hij is deskundig op onderwijsgebied, u bent deskundig op het gebied van opvoeding van uw kind.
Concentreer u niet alleen op het probleem, maar denk ook aan mogelijke oplossingen. Dit kan het gesprek in de goede richting sturen.
Als u er met de docent niet uitkomt, neem dan contact op met de afdelingsleider/teamleider. Deze stelt zo nodig een onderzoek in.
Leid ook dat niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directie van school. Deze stelt zo nodig een onderzoek in.
Indien u het oneens bent met de handelwijze van de schooldirectie, dan kunt u de kwestie voorleggen aan de directeur-bestuurder van CVO ’t Gooi, de hoogste beroepsinstantie binnen de school. Deze stelt zo nodig een onderzoek in.
Over een besluit of uitspraak van de directeur-bestuurder kunt u een klacht indienen bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). CVO 't Gooi is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor christelijk onderwijs. De naw-gegevens vindt u in de rechterkolom. Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie van de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. Een exemplaar van de procedure kunt u aanvragen bij het Centraal Bureau of hier downloaden.

Tijdpad bij klachtafhandeling/verzoek om contact zowel op het niveau van docent/mentor, afdelingsleider/teamleider, schooldirectie, algemene directie (stappen 1, 7 ,8 en 9).

De school reageert binnen twee schooldagen op een verzoek om contact/ontvangst van een klacht.
Als er vervolgens een afspraak wordt gepland, vindt die binnen een termijn van één schoolweek plaats.
Als er vervolgens nader onderzoek nodig is, vindt dat in principe binnen één schoolweek plaats. Bij complexere zaken kan deze termijn door de onderzoeker met een week verlengd worden.

Voor meer informatie of voor advies over te ondernemen stappen kunt u ook terecht bij de interne contactpersonen. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij klachten betreffende seksueel misbruik, seksuele intimidatie, lichamelijk of geestelijk geweld kunt u zich - indien gewenst - rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersonen of tot de vertrouwensinspecteur.