Wij gaan ervan uit dat iedereen die bij één van de scholen betrokken is, zich ervoor inzet dat de zaken op school goed verlopen en dat er met respect met anderen omgegaan wordt. Desondanks kan het voorkomen dat er iets gebeurt waarvan u denkt: “Dat hoort niet, dat mag niet gebeuren.” Aarzelt u dan niet om contact te zoeken.

De klachtenregeling vindt u hier

Belangrijke namen en adressen:

Inspectie van het onderwijs: 
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Vertrouwensinspecteur:
Voor klachten en meldingen betreffende seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld in het onderwijs kan ook direct contact opgenomen worden met de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken via het algemene nummer van het meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief). 

Externe vertrouwenspersonen:
Mevrouw drs. C.A. Winnubst

Dhr. F.M.M.I. Kerremans
E-mail: f.kerremans@ziggo.nl

Landelijke klachtencommissie christelijk onderwijs:
Mw. mr. A.C. Gröllers, secretaris
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
Tel.: 070 - 3861697
info@gcbo.nl
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl