ANBI

CVO 't Gooi staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's veranderd. Er zijn nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Concreet houdt dit in dat CVO 't Gooi diverse gegevens openbaar moet maken via een internetsite. De volgende gegevens moeten te vinden zijn:

de naam

het RSIN of het fiscaal nummer
0072.74.178

de contactgegevens

de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

het beleidsplan: 'Kom Verder 2013-2016; Ontwikkeling in Verbondenheid'

het beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voldoet aan de wettelijke vereisten. Het staat - zoals voorgeschreven - beschreven in het jaarverslag. Alle personeelsleden, waaronder de directeur-bestuurder, worden beloond conform de geldende CAO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die royaal binnen de geldende regelgeving ligt.

de doelstelling
De doelstelling van CVO 't Gooi staat vermeld in de statuten en is uitgewerkt in 'Kom Verder 2013-2016; Ontwikkeling in Verbondenheid'.

een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag