Informatie voor ouders/verzorgers

Informatie brochure 2017-2018

Aanmeldingsprocedure Centrale Toelatingscommissie Algemene informatie

Go VMBO

De open dagen staan weer voor de deur, leerlingen uit groep 8 en hun ouders moeten straks kiezen voor een opleiding en een school. Go VMBO kan hen daarbij helpen. Go VMBO geeft informatie over het voortgezet onderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder. Voor leerlingen is er een game aan de hand waarvan ze kennis kunnen maken met het voortgezet onderwijs. Voor ouders en leerkrachten bevat de website veel (objectieve) informatie en ervaringen van ouders met het vmbo. Nieuw dit jaar is de koppeling met schookompas.nl. Door de postcode in te voeren wordt de speler doorverwezen naar scholen voor voortgezet onderwijs in de buurt. Go VMBO biedt niet alleen informatie, maar kan ook heel goed gebruikt worden als voorbereiding op het bezoeken van open dagen. Omdat leerlingen die in september 2013 instromen in de onderbouw te maken krijgen met de nieuwe beroepsgerichte programma's bevatten de game en de website informatie die bij deze ontwikkeling past.
Ga naar de website www.govmbo.nlHier volgen vragen die u bij de keuze van een school kunnen helpen.

Bron: Onderwijsgids van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De vragen zijn per onderwerp bij elkaar gezet.

Schooltype

 • Welke school zoekt u voor uw kind? 
 • Vmbo, havo, vwo? 
 • Om welke vmbo-afdeling gaat het? (basisberoepsgerichte -, kaderberoepsgerichte - of theoretische leerweg)
 • Een openbare school of een bijzondere school? 
 • Een kleine of grote school, scholengemeenschap of categoriale school? 
 • Welke kwaliteit biedt de school in vergelijking met andere scholen? 
 • Om welke school gaat het hier?

De schoolomgeving

 • Is er één schoolgebouw of zijn er meerdere gebouwen? 
 • In wat voor omgeving liggen de lokalen en velden? 
 • Is de school schoon? 
 • Is het een 'veilige' school? 
 • Is er een (bewaakte) fietsenstalling?

De schoolorganisatie 

 • Hebt u al een schoolgids? 
 • Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage? 
 • Heeft de school een internetsite? 
 • Hoe wordt de onderbouw ingericht? 
 • Welke vakken geeft de school naast de wettelijk verplichte vakken? 
 • Wat wil de school bereiken bij de leerlingen? 
 • Welke mogelijkheden kent de school voor extra (eindexamen)vakken? 
 • Hoe groot zijn de groepen/klassen? 
 • Hoe wordt er lesgegeven? 
 • Is er onderwijs in de eigen taal en cultuur? 
 • Hoe gaat de school om met culturele verschillen (bijvoorbeeld met religieuze feestdagen)?

De leerlingen in het eerste jaar

 • Hoe worden de leerlingen in het eerste jaar begeleid? 
 • Hoe worden de groepen samengesteld? 
 • Kent de school een brugperiode en hoe lang duurt die, één of twee jaar? 
 • Is er op de school aandacht voor de overstap van de basisschool naar de nieuwe school? 
 • Hoe laat men de leerlingen wennen aan het nieuwe onderwijs?

De vorderingen en resultaten

 • Krijgen de leerlingen vaak repetities en toetsen? 
 • Worden er cijfers gegeven of omschrijvingen? 
 • Hoe moet ik die cijfers of omschrijvingen lezen? 
 • Heeft de school een eigen leerlingvolgsysteem? 
 • Hoe werkt zo'n leerlingvolgsysteem? 
 • Hoe vaak krijgen de leerlingen een rapport? 
 • Kunnen leerlingen blijven zitten? 
 • Maakt de school vooraf de regels bekend die ze hanteert bij overgaan of zittenblijven? 
 • Wanneer krijgt de leerling een advies voor de verdere studierichting? 
 • Naar welke schoolsoorten gaan de meeste leerlingen vanuit deze school? 
 • Wat zijn de examenresultaten van de school?

De begeleiding van leerlingen

 • Is er extra begeleiding voor achterblijvers? 
 • Zijn er extra mogelijkheden voor zeer goede leerlingen? 
 • Is er huiswerkbegeleiding en hoe gaat dat in zijn werk? 
 • Zijn er klassenleraren en wat doen die?

Extra activiteiten voor de leerlingen

 • Zijn er vaak excursies, workshops en werkweken? 
 • Waar gaan de leerlingen met uitstapjes naartoe? 
 • Wat zijn de kosten daarvan? 
 • Wie betaalt die excursies, werkweken en uitstapjes? 
 • Zijn er bijzondere feesten en hoe vaak is dat? 
 • Wat doet de school extra aan sport,culturele en andere activiteiten? 
 • Is er een leerlingenraad? 
 • Hoe staat het met die leerlingenraad? 
 • Is er een schoolkrant?

Wat gebeurt er voor, tijden en na de lessen 

 • Hoe zitten de lesroosters in elkaar? 
 • Hoe vroeg en tot hoe laat is er toezicht of opvang? 
 • Hoe is de begeleiding van de leerlingen geregeld bij lesuitval of tussenuren? 
 • Hoe is het overblijven geregeld? 
 • Hoe is de school verzekerd tegen schade die door de kinderen wordt veroorzaakt?

Het contact met de ouders

 • Gebruikt de school hulp van ouders? 
 • Is er een actieve ouderraad en wat doet die? 
 • Wie zitten er in de medezeggenschapsraad en wat doet die? 
 • Hoe vaak zijn er activiteiten voor ouders en wat houden die in? 
 • Hoe onderhoudt de school het contact met de ouders over de leerling? 
 • Hoe worden ouders over problemen geraadpleegd? 
 • Wanneer neemt de school contact op? 
 • Wordt er rekening gehouden met ouders van niet-Nederlandse afkomst en hoe dan?

Het schoolklimaat

 • Wat zijn de schoolregels, is er een schoolreglement? 
 • Hoe gaat de school om met straffen en belonen? 
 • Houdt de school rekening met andere culturele gebruiken (bijv. religieuze feestdagen)? 
 • Wat wordt er gedaan tegen pesten op school? 
 • Hoe zit het met het spijbelen? 
 • Wat doet de school als een leerling niet op school is gekomen? 
 • Hoe staat het met het vandalisme en crimineel gedrag op school? 
 • Is er een vertrouwensman of -vrouw? 
 • Is er een klachtenregeling of klachtencommissie? 
 • Zijn de leerkrachten vaak ziek? 
 • Is er leerling-opvang bij lesuitval? 
 • Wat wordt er op school gedaan aan degeloofs- of levensovertuiging?

Informatie van de rijksoverheid inzake passend onderwijs

Informatie passend onderwijs voor ouders en kinderen.

Passend Onderwijs en Schoolondersteuningsprofiel HB
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV