Schoolkosten per leerjaar 2017-2018

De bekostiging van het voortgezet onderwijs gebeurt in principe door de overheid. Dit geldt zowel voor de personele als de materiële kosten. De vergoeding voor de materiële kosten (gebouw, inventaris etc.) is echter niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn afhankelijk van aanvullende gelden, ook De Savornin Lohman.  

 

Algemene schoolkosten 

De school ontwikkelt veel meer activiteiten dan door de overheid worden vergoed. Als de school niet meer onderwijs en vorming zou aanbieden dan de overheid bekostigt, zou dat onherroepelijk leiden tot een verschraling van het totale onderwijsklimaat. Daarom vragen wij van u een bijdrage voor de algemene schoolkosten. Dit is volgens de wet weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar voor de school is de bijdrage in de praktijk onmisbaar.  

 

Door zorgvuldig financieel beleid heeft de school de algemene schoolkosten al jaren beperkt weten te houden. In overleg met de oudergeleding in de Schoolraad is de hoogte van de ouderbijdrage voor de algemene schoolkosten voor dit jaar verlaagd en vastgesteld op € 75,00. Een uitgesplitst overzicht van de algemene schoolkosten vindt u hier. 

 

Bijzondere schoolkosten 

Behalve voor de algemene schoolkosten worden er ook kosten gemaakt voor introductiedagen, werkweken, excursies, enzovoort. Voor deze bijzondere schoolkosten heeft het niet betalen van deze kosten gevolgen voor de deelname van de leerling aan bepaalde onderdelen van het onderwijsprogramma. Dit betekent dat de leerling dan niet deelneemt aan de betreffende onderdelen en een alternatief programma moet volgen. Op het moment dat de leerling toch gebruik maakt van deze onderdelen verplicht de ouder zich om deze te betalen.  

De bijdrage voor onze Topsport Talentvoorzieningen is verplicht voor de LOOT-leerlingen. 

Aparte facturering zal in de loop van het jaar plaatsvinden voor de wintersportdag (voor alle klassen), de werkweek Londen, de excursie Berlijn (facultatief voor klas 3 en 4) en de modules versterkt taalonderwijs van Delf en Anglia. De deelname aan de huiswerkbegeleiding is uitbesteed aan huiswerkinstituut PIOS, de betaling hiervoor loopt niet meer via de school. Leerlingen in de leerjaren 1, 2 en 3 gaan vanaf 19 december 2017 een eigen laptop in de les gebruiken. Daarvoor adviseert de school een Chromebook aan te schaffen via de Campusshop (vanaf €329,- incl. verzekering en garantie voor drie jaar). 

 

Voor een volledig overzicht van de algemene schoolkosten en de bijzondere schoolkosten verwijs ik u naar de schoolkosten per leerjaar.

 

Indien wij binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur niets van ouders vernemen, gaan wij ervan uit, dat zij zich kunnen vinden in de gefactureerde bedragen en/of activiteiten.  

 

Regelingen en fonds 

Indien ouders meerdere kinderen hebben op één van de scholen van CVO ’t Gooi, kunnen zij gebruik maken van onze kortingsregeling van 15% op de algemene schoolkosten. 

 

Zijn ouders niet in staat de schoolkosten te voldoen, dan kunnen zij via de website van de school informatie vinden over mogelijkheden tot ondersteuning door de gemeente en Stichting Leergeld (zie procesbeschrijving kwijtschelding)

Ouders/verzorgers die gebruik willen maken van de regeling voor gespreid betalen (betalingsregeling) of van de regeling voor gedeeltelijke of gehele kwijtschelding, nemen binnen twee weken na ontvangst van de nota contact op met mevrouw Van der Heijden van het secretariaat (tel: 035- 6240261) maar bij voorkeur per email: a.vanderheijden@savorninlohman.nl  

 

De school heeft op initiatief van de ouderraad het fonds ‘Niemand Buiten De Boot’ opgericht,  zie daarvoor de brief NBDB-fonds. Met de bijdragen uit dit fonds kunnen wij ervoor zorgen dat alle leerlingen aan alle verplichte activiteiten mee kunnen doen, als de ouders de bijzondere schoolkosten niet op kunnen brengen en de gemeentelijke voorzieningen als Leergeld niet toereikend zijn. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

 

Uw gift/donatie kunt u storten op bankrekeningnummer IBAN NL82INGB0006854116 t.n.v. Servicebureau St. CVO ’t Gooi te Hilversum o.v.v. gift schoolkosten De Savornin Lohman. CVO ’t Gooi is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften/donaties zijn daardoor (boven een bepaalde drempel) fiscaal aftrekbaar. 

 

Deze tekst is als ‘brief schoolnota’ verstuurd naar alle ouders. 

De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV