Schoolondersteuningsprofiel SAV
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht gegaan. Hier vindt u het ondersteuningsprofiel van de SAV.
Mentoraat
In de onderbouw en bovenbouw, zijn er per klas twee mentoren. Zij begeleiden ieder de helft van de leerlingen individueel en samen de klas als geheel. In principe gaan de mentoren met dezelfde klas mee naar leerjaar 2 om de continuïteit van het mentoraat in de onderbouw te waarborgen. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling, de contactpersoon tussen kind, school en ouders.

Aanspreekpunt

De mentor communiceert met de ouders en met de collega-docenten over de mentorleerling met het doel ervoor te zorgen dat een leerling zich veilig voelt op school en goede leerprestaties kan neerzetten. Voor ouders is de mentor altijd het eerste aanspreekpunt binnen de school. De mentor draagt de verantwoordelijkheid voor de mentorleerling als het gaat om schoolzaken.

Contact

Wanneer er thuis omstandigheden zijn die van invloed zijn op de leerprestaties en/of het welbevinden van uw zoon of dochter, stelt u dan als ouders de mentor hiervan op de hoogte. Dit kunt u telefonisch doen of tijdens een mentoravond. Andersom neemt de mentor direct contact op met ouders als daar aanleiding toe is. Natuurlijk is een mentor ook bereid om buiten de schooltijden een individuele afspraak te maken met ouders of verzorgers.

Mentorlessen

In het rooster zijn mentorlessen opgenomen voor elk leerjaar. In de brugklas wordt iedere week een uur gebruikt voor een mentorles. De inhoud van de mentorlessen in leerjaar 1 bestaan voornamelijk uit: studievaardigheden (leren leren), groepsvorming en sociaal-emotionele vaardigheden. Aan het einde van dat leerjaar en in leerjaar 2, 3 en 4 komen hier onderwerpen als alcohol en drugs/ roken, (cyber)pesten, seksuele voorlichting en keuze- en loopbaanvaardigheden bij.

lezen

Per het einde van schooljaar 2011-2012 is gestart met het project 'vrij lezen' om de leesvaardigheid van onze leerlingen te verhogen. Leerlingen lezen tijdens de mentorles een periode van ten minste 15 minuten in stilte een boek, tijdschrift of ander leesmateriaal naar keuze. Vanaf schooljaar 2012-2013 wordt van alle leerlingen verwacht dat zij ten alle tijde iets te lezen bij zich hebben. 
Pesten

De Sav staat voor een ‘super sfeer’ waarin iedereen zich veilig en gekend voelt. Toch komt pesten ook op onze school voor. We kunnen pesten niet tolereren en zullen het zo veel mogelijk voorkomen. We maken hierover afspraken met de leerlingen, die staan ook in het pestprotocol (zie onder).


Afspraken leerlingen

De belangrijkste afspraken zijn:

1.   We tonen respect in woord en gebaar. We schelden dus niemand uit en we bedreigen niemand met woorden of daden.

2.   We blijven van elkaar af als de ander het ongewenst vindt.

3.   We blijven van de spullen van een ander af, tenzij we toestemming hebben van die ander.


Afspraken medewerkers

Het team van mentoren, docenten en andere medewerkers houdt zich aan onderstaande afspraken:

-    Iedere mentor bespreekt het pestprotocol met de leerlingen.

-    Iedere medewerker grijpt in als iemand gepest wordt.

-    Iedere medewerker neemt de leerling serieus die met klachten komt.

-    Iedere medewerker neemt zowel de leerling als de ouders die met klachten komen serieus. 


Hiertoe hebben wij een uitgebreid pestprotocol 2017-2018 ontwikkeld, wat u hier kunt downloaden.
Contactpersoon

In eerste instantie kunnen de leerlingen natuurlijk het beste met hun vragen en problemen bij de mentor terecht, of anders bij hun afdelingsleider. Maar soms hebben leerlingen vragen of problemen die zij in vertrouwen willen bespreken met een ander en daar zijn de contactpersonen voor. Dat zijn:

- mw. D. Duits

zorgcoördinator en orthopedagoog

d.duits@savorninlohman.nl

 

 

-  dhr. T. Oosterhagen

decaan
t.oosterhagen@savorninlohman.nl

mevrouw D. Duits
Zorgcoördinator en Orthopedagoog 


de heer T. Oosterhagen
decaan
De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV