Beleid

Kwaliteitsverbetering

Binnen College de OpMaat wordt voortdurend gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Voor de komende jaren staat er een aantal speerpunten op het programma:


Pedagogisch/ didactisch handelen


Al een aantal jaren werkt College de OpMaat aan verbreding van het pedagogisch-didactisch handelen van docenten. Wij werken volgens het model OEER, waarin aspecten van effectief lesgeven zijn weergegeven.

Wat betekent OEER?

 • Oriëntatie: aandacht voor een fase van oriëntatie op nieuwe lesstof. Wat is de lesopzet en wat zijn de leerdoelen?
 • Exploratie:de fase van instructie en oefening van vaardigheden.
 • Evaluatie: terugkijken of het leerproces effectief is verlopen en of de leerdoelen zijn gehaald.
 • Reflectie: kijken of de kennis en vaardigheden toepasbaar zijn in de praktijk van het dagelijks leven.

 

Lesbezoeken


Om de kwaliteit van pedagogisch en didactisch handelen van docenten te borgen worden lesbezoeken gedaan aan de hand van een kijkkader. Opzet van het kijkkader is om vast te stellen of er sprake is van een effectieve les. Het kijkkader is vooral bedoeld om de ontwikkeling van een gezamenlijke taal over effectief pedagogisch en didactisch handelen te bevorderen.

Taalbeleid

College de OpMaat ontwikkelt taalbeleid ter verbetering van de resultaten van leerlingen op het gebied van taalvaardigheid.

Taalversterkende activiteiten:

 • Taaluren in klas 1 en 2, en in klas 3 gedurende twee perioden
 • Opmaatuur: extra hulp op maat bieden n.a.v. vraag vanuit handelingsplan
 • Methode “Nieuwsbegrip” in de onderbouw (extra begrijpend lezen) en Ralfi-lezen
 • Hanteren van een gezamenlijk leesstappenplan waar elke docent aandacht aan geeft
 • In de lessen Nederlands wordt de methode Nieuw Nederlands gebruikt, die nauw aansluit bij de referentieniveaus
 • Dyslexiebeleid: ondersteunende software, extra tijd bij toetsen/examens, afspraken m.b.t. de opmaak van de aan te leveren teksten en toetsen en individuele begeleiding van de dyslexiecoach

Rekenbeleid

De verbetering van het rekenonderwijs binnen College de Opmaat is een van onze speerpunten.

Interventies om de prestatie van leerlingen op rekengebied te verbeteren:

 • In alle klassen rekenvaardigheid-uren m.b.v. het programma Studieflow (onderbouw) en  Rekenen 2F (bovenbouw)
 • Tijdens speciale Opmaaturen wordt rekenen aangeboden aan de leerlingen die extra hulp nodig hebben. Deze onderbouw leerlingen worden met behulp van de resultaten van de dia-toetsen geselecteerd
 • De programma's moeten uitdagen tot interactie, de rol van de docent wordt dan meer begeleidend 
 • Uitgangspunt is de doorlopende leerlijn vanuit het basisonderwijs te koppelen aan de basisvaardigheden rekenen
College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV