Klachten en klachtenregeling

De school gaat ervan uit dat iedereen die bij de school betrokken is zich ervoor inzet dat de zaken op school goed verlopen en dat er met respect met anderen omgegaan wordt. Desondanks kan het voorkomen dat er iets gebeurt waarvan u denkt: ‘Dat hoort niet, dat mag niet gebeuren.’ Aarzel dan niet om contact op te nemen met de school. De school beschikt over een uitgebreide klachtenregeling die de procedures beschrijft die gevolgd kunnen worden, afhankelijk van de aard van de klacht. Zo is er een procedure voor klachten in het algemeen. Voor een aantal specifieke klachten, te weten seksuele intimidatie, onregelmatigheden of onrechtvaardige beoordeling bij het examen en weigering toelating of definitieve verwijdering, bestaan aparte procedures. 

Voor meer informatie of voor advies over te ondernemen stappen kunt u ook terecht bij de interne contactpersonen. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie en lichamelijk of geestelijk geweld, kunt u zich – indien gewenst rechtstreeks  – wenden tot de externe vertrouwenspersonen of tot de vertrouwensinspecteur.

Onderstaande stappen geven u een handreiking hoe u in de meeste gevallen kunt handelen.

 1. Neem contact op met het personeelslid dat het meest direct betrokken is; in de meeste gevallen zal dit de docent zijn. Als u dit om welke reden dan ook liever niet doet, dan kunt u ook contact opnemen met bijvoorbeeld de mentor of met de interne contactpersoon. Deze stelt zo nodig een onderzoek in.
 2. Wacht niet te lang met het zoeken van dit contact; hoe eerder, des te beter.
 3. Maak op zo kort mogelijke termijn een afspraak.
 4. Geef duidelijk aan wat het probleem is; beperk u tot de hoofdzaken van het probleem.
 5. U bent een gelijkwaardige gesprekspartner van de docent, maar er is wel verschil: hij is deskundig op onderwijsgebied, u bent deskundig op het gebied van opvoeding van uw kind.
 6. Concentreer u niet alleen op het probleem, maar denk ook aan mogelijke oplossingen. Dit kan het gesprek in de goede richting sturen.
 7. Als u er met de docent niet uitkomt, neem dan contact op met de afdelingsleider/teamleider. Deze stelt zo nodig een onderzoek in.
 8. Leidt ook dat niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directie van school. Deze stelt zo nodig een onderzoek in.
 9. Indien u het oneens bent met de handelwijze van de schooldirectie, dan kunt u de kwestie voorleggen aan de algemene directie van CVO ’t Gooi, de hoogste beroepsinstantie binnen de school. Deze stelt zo nodig een onderzoek in.
 10. Over een besluit of uitspraak van de algemene directie kunt u een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie waar de school bij aangesloten is. Een exemplaar van de procedure kunt u aanvragen bij het Centraal Bureau CVO 't Gooi of hier downloaden. 

Tijdpad bij klachtafhandeling/verzoek om contact zowel op het niveau van docent/mentor, afdelingsleider/teamleider, schooldirectie, algemene directie (stappen 1, 7 ,8 en 9).

 1. De school reageert binnen twee schooldagen op een verzoek om contact/ontvangst van een klacht.
 2. Als er vervolgens een afspraak wordt gepland, vindt die binnen een termijn van één schoolweek plaats.
 3. Als er vervolgens nader onderzoek nodig is, vindt dat in principe binnen één schoolweek plaats. Bij complexere zaken kan deze termijn door de onderzoeker met een week verlengd worden.

Voor meer informatie of voor advies over te ondernemen stappen kunt u ook  terecht bij de interne contactpersonen. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij klachten betreffende seksueel  misbruik, seksuele intimidatie, lichamelijk of geestelijk geweld kunt u zich - indien gewenst - rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersonen of tot de vertrouwensinspecteur.

Belangrijke namen en adressen:

Vertrouwensinspecteur:
Voor klachten en meldingen betreffende seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld in het onderwijs kan ook direct contact opgenomen worden met de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken via het algemene nummer van het meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief).


Externe vertrouwenspersonen
Mevrouw drs. H. van Eekelen
Vlinderweide 3
3437 VG  Nieuwegein
Telefoon/fax: 030 - 603 28 83
E-mail: h.eekelen@planet.nl

Dhr. drs. F.J. Grosveld
GZ psycholoog NIP
A.B.S.L. (adviesbureau voor schoolkeuze en leerproblemen)
Beerstratenlaan 21
2421 GM  NIEUWKOOP
Telefoon: 06-30714551
E-mail: info@absl.nl

Landelijke klachtencommissie christelijk onderwijs
Mw. mr. A.C. Melis-Grollers, algemeen secretaris
Postbus 694
2270 AR  Voorburg
Tel.: 070-386 16 97
Fax: 070-348 12 30
info@klachtencommissie.org
www.klachtencommissie.org


Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)


Voor de volgende zaken bestaan aparte bezwaar- en beroepsprocedures:
1. Weigering toelating of definitieve verwijdering van een leerling: zie inrichtingsbesluit W.V.O., artikel 15*.
2. Klachten en onregelmatigheden betreffende het schoolexamen en centraal examen: zie het examenreglement dat elke examenleerling uitgereikt krijgt. 
 

* Artikel 15 Beslistermijn bij bezwaar
1. De besluiten tot weigering van de toelating van een kandidaat-leerling of tot definitieve verwijdering van een leerling worden schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt, waarbij tevens de inhoud van het tweede lid wordt vermeld.
2. Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het bevoegd gezag.
3. Het bevoegd gezag beslist in overeenstemming met artikel 27 van de wet binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de kandidaat-leerling, onderscheidenlijk de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, onderscheidenlijk zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft onderscheidenlijk hebben kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.
4. Het bevoegd gezag kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen.

Externe vertrouwenspersonen

Mevr. C.A. Winnubst
info@carolijnwinnubst.nl

Dhr. F.M.M.I. Kerremans
kerremans@upcmail.nl


Dhr. drs. F.J. Grosveld
GZ psycholoog NIP
A.B.S.L. (adviesbureau voor schoolkeuze en leerproblemen)
Beerstratenlaan 21
2421 GM  NIEUWKOOP
Telefoon: 06-30714551
E-mail: info@absl.nl

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Mr. Achien C. Gröllers
Secretaris
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. 070-3861697 (09.00-16.30 uur)
Email: info@gcbo.nl

Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 088-6696060

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV