Absentie en verlof

Geoorloofde en ongeoorloofde absentie

Verzuim is geoorloofd wegens medische redenen (bijv. ziekte) of bijzondere omstandigheden (bijv. een bruiloft van naaste familie), dit laatste ter beoordeling aan de afdelingsleiding. In alle andere gevallen is er sprake van ongeoorloofd verzuim.

Melding van absentie


a. Bijzondere omstandigheden


Als een leerling lessen wil verzuimen in verband met bijzondere omstandigheden,  dienen de ouders een schriftelijk verzoek hiertoe ruim van tevoren in te dienen bij de afdelingsleiding. De afdelingsleiding beslist over het wel of niet toekennen van het aangevraagde verlof.

 

b. Afspraken bij de tandarts e.d.

Deze dienen bij voorkeur buiten lestijd gemaakt te worden. Voorzover dit niet mogelijk is, dienen de ouders de afspraak vooraf schriftelijk te melden bij de afdelingsleiding door middel van de absentiekaart.

 

c. Ziekte e.d.

Als een leerling wegens ziekte niet naar school kan, dienen de ouders de school ’s ochtends vóór

09.00 uur te bellen. Als de leerling na het weekeinde nog steeds ziek is, dienen de ouders maandagochtend opnieuw te bellen.
Als een leerling op school ziek wordt en naar huis wil, meldt hij zich af bij de afdelingsleiding. Voor aanvang van de lessen moet de leerling een getekende verzuimkaart inleveren bij de conciërge. Deze ‘witte kaart’ is verkrijgbaar bij de conciërge of hier te downloaden.
Voor betermelden kunt u dit formulier gebruiken.


d. Aanvraag tot verzuim theorie-/praktijkexamen auto/brommer/scooter

Leerlingen die verzuim willen aanvragen voor het theorie-/praktijkexamen auto/brommer/scooter moeten de        volgende procedure volgen:
  • De aanvraag kan alleen via een speciaal aanvraagformulier, dat te verkrijgen is op het secretariaat of op de volgende link Theorie Praktijk examen.pdf
  • De aanvraag moet minimaal 1 week voor de examendatum worden ingediend bij de afdelingsleider.
  • Aanvragen voor examens die vallen tijdens toetsweken/repetitieweken worden niet gehonoreerd.
  • Ook aanvragen voor examens die samenvallen met andere belangrijke schoolactiviteiten kunnen door de afdelingsleiders worden afgewezen.
  • Bij de aanvraag voor verzuim moet ook een kopie van de oproepkaart worden bijgevoegd. Indien de oproep per e-mail is verzonden ontvangen wij graag een kopie van deze mail

Meerder- of minderjarig

Voorzover het leerlingen jonger dan 18 jaar betreft, onderhouden de ouders/verzorgers het contact met de school over absentie(s). Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn daartoe zelf gerechtigd. Wel kan de school de ouders ook in dat geval inlichten over absentie(s).

 

Leerplicht

 

Alle taken betreffende de uitvoering van de leerplicht- wet zijn opgedragen aan het Regionaal Bureau Leerling- zaken. Leerlingen die frequent te laat komen en/of ongeoorloofd absent zijn, worden door de leerplicht- ambtenaar ter verantwoording geroepen in een maandelijks spreekuur op de school of op het kantoor in Bussum. Ouders mogen bij deze gesprekken aanwezig zijn. De ouders wordt geadviseerd om zelf regelmatig Magister in te zien om te kijken of hun zoon/dochter op het spreekuur zou kunnen worden uitgenodigd. De data van de spreekuren zullen op de website van school bekend worden gemaakt. De gemaakte afspraken n.a.v. deze gesprekken worden in een brief naar de ouders en de school gestuurd.

Bij herhaaldelijk onrechtmatig schoolverzuim maakt het RBL een proces-verbaal op en stuurt dit door aan bureau Halt of Justitie.

Zie voor meer informatie over de Leerplichtwet: www.rblgv.nl .

 

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties

Een verzoek om vakantieverlof kan alleen worden ingediend wanneer:

-  de ouders geen vakantie kunnen opnemen tijdens de schoolvakanties van het kind/de kinderen; in dit geval dient een werkgeversverklaring te worden overlegd;

-  de aard van het beroep van de ouders geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties.

Deze vakantie mag niet langer duren dan tien school- dagen en niet samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Het mag uitsluitend een eerste vakantie betreffen. Dit betekent dat wintersport, een tweede vakantie, een extra lang weekend of een langdurig bezoek aan familie in het buitenland geen redenen zijn om vrijstelling van schoolbezoek te verlenen. Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof moet uiterlijk zes weken vóór de verlangde vakantie worden ingediend bij de afdelingsleiding.

Onwettig vakantieverzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

 

Huiswerkvrij

De directie stelt de huiswerkvrije dagen voor de onderbouw in overleg met de leerlingenraad aan het begin van het schooljaar vast en vermeldt deze in de jaarplanning.

 

 

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV