Contact met thuis

Hoe worden ouders geïnformeerd over de algemene gang van zaken op school?

Het meest actuele nieuws is te vinden op onze website. Meer specifieke mededelingen voor leerlingen en ouders zijn te vinden in het  digitale leerlingvolgsysteem Magister, waar ouders en leerlingen met een speciaal wachtwoord bij kunnen komen. In bijzondere gevallen gaat er ook een mail of brief naar huis.

Hoe worden ouders geïnformeerd over de gang van zaken in de brugklas? 

De mentor is het best geïnformeerd over het wel en wee van de leerlingen en is daarom het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Elk jaar zijn er ouderavonden, waarbij ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de mentor of de vakdocenten. Daarnaast zijn er regelmatig voorlichtingsavonden over speciale onderwerpen zoals: dyslexie, de afdelingskeuze en de voorbereiding op de Tweede Fase en de sectorkeuze op de mavo.

Hoe vaak krijgen ouders informatie over de vorderingen van hun kind?
Via "Magister" kunnen ouders op elk gewenst moment inzicht krijgen in de schoolresultaten en eventueel verzuim van hun kinderen. Zij krijgen daarvoor een eigen inlogcode. Leerlingen krijgen elk tertiaal een rapport mee naar huis. Die rapportages gaan gepaard met een uitnodiging voor een mentorspreekavond of een algemene docentenspreekavond. Zo nodig neemt de mentor tussentijds contact op. Ouders kunnen de mentoren en vakdocenten ook zelf benaderen per e-mail.

Hoe worden de ouders betrokken bij de dagelijkse gang van zaken?

De school hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Zij kunnen lid worden van het ouderpanel van een afdeling, de ouderraad, de schoolraad en de medezeggenschapsraad. Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV